Andrzej Szczepkowicz
email

Obrazki fizyczne| Physics images

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych metodą elementów skończonych |
Solving differential equations using finite-element method (2006–...)
Równanie Schrodingera – atom wodoru | The Schrodinger equation – hydrogen atom
Klasyczne równanie falowe – drgania własne membrany (mody normalne) |
Classical wave equation – normal modes on a membrane
Laserowe chłodzenie i pułapkowanie gazu atomowego |
Laser cooling and trapping of atomic gas (2007–2010)

Współpraca: Zakład Fotoniki IF UJ | Collaboration: Photonics Group, Jagiellonian University

Atomy rubidu wypuszczone z pułapki magnetooptycznej wpadają do optycznej pułapki dipolowej |
Rubidium atoms released from a magnetooptical trap are recaptured by an optical dipole trap
temperatura gazu | gas temperature: 20 μK

Krajobrazy atomowe | Atomic landscapes (1996–2011)

Obrazy powierzchni metalu w mikroskopie polowo-jonowym |
Images of metal surface observed in a field ion microscope

(1) Mikrokryształ wolframu który uległ fasetkowaniu schodkowemu pod wpływem adsorpcji tlenu i wygrzewania; równoległe białe linie to krawędzie schodkowych fasetek.
(2) Mikrokryształ palladu; ciemne koła to ścianki kryształu.
(3) Mikrokryształ tantalu; pojedyncze warstwy atomowe są widoczne jako pierścienie.
Wszystkie obrazy są powiększone ponad milion razy.

(1) A tungsten microcrystal after oxygen adsorption and annealing; steplike microfacets form on the surface; white parallel lines are the edges of steplike facets.
(2) Palladium microcrystal; black circles are crystal facets.
(3) Tantalum microcrystal; single atomic layers are visible as rings.
The magnification of all images exceeds one million.

(1)    (2) 

(3) Parowanie polowe (zrywanie) warstw atomów obserwowane w mikroskopie polowo-jonowym |
Field evaporation (removal) of atomic layers observed in a field ion microscope

F I L M Y  |  M O V I E S:

Mikrokryształ tantalu | Tantalum microcrystal  (1) 30s  (2) 4min

Mikrokryształ wolframu | Tungsten microcrystal  Większa próbka | Larger sample

Mikrokryształ palladu | Palladium microcrystal

Stop palladu z tantalem | Palladium-tantalum alloy  Pd-Ta (1)  Pd-Ta (2)  Pd-Ta (3)


Modele | Models

Powierzchnia, która uległa fasetkowaniu | A faceted surface
(współpraca | collaboration: Daniel Niewieczerzał, Czesław Oleksy)Model powierzchni kryształu w skali atomowej, struktura BCC | Atomic scale model of a crystal surface, BCC structure
(współpraca | collaboration: Andrzej Łukaszewski)


Powrót do strony głównej | Main page